Konferencja w Zamościu - Kwiecień 2019

Szanowna Pani Prezydent,
Szanowny Panie Prezydencie,
 
Przesyłamy poniżej informację o konferencji planowanej w Zamościu w kwietniu przyszłego roku. Wydarzenie to dotyczy głównie Klubów Rotary z miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jednak zainteresowani nią mogą być wszyscy Rotarianie, choćby ze względu na swój zawód czy charakter zajęcia. Nie jest więc kierowane tylko do architektów czy konserwatorów ale do wszystkich, dla których ważne jest poszanowanie historycznego dziedzictwa kultury europejskiej i światowej. Dlatego prosimy o poinformowanie o naszym zamierzeniu członków Klubu. Kolejne, bardziej już szczegółowe informacje będziemy przesyłać na Pani/Pana ręce lub też bezpośrednio do zainteresowanych osób.
 
Oto najważniejsze informacje dotyczące idei, także dotychczasowej historii konferencji.
Cechą wspólną wielu naszych klubów jest to, że funkcjonują w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ideą łączącą UNESCO i Rotary jest działanie na rzecz poszanowania miejsc i obiektów zabytkowych. W 2013 roku RC Urbino (Włochy) wystąpiło z inicjatywą cyklicznych konferencji organizowanych dla Rotarian z tą właśnie ideą.
 
Cele konferencji określone w Urbino w trakcie pierwszego spotkania (UNESCO HISTORIC CITIES, PATRIMONIO DI PACE, URBINO 2013) to nawiązanie współpracy i tworzenie synergii pomiędzy Klubami Rotary w celu realizacji następujących zadań określonych najogólniej w czterech poniższych punktach:
 
1. Kluby Rotary z miast wpisanych na listę UNESCO zobowiązują się przestrzegać i wypełniać wskazania jakie corocznie rozpowszechnia UNESCO.
2. Zobowiązują się także podejmować inicjatywy związane z ochroną centrów historycznych swoich miast zgodnie z zasadami ustalonymi przez UNESCO.
3. W tym celu o udział w konferencji odbywającej się co dwa lata proszeni będą eksperci z Biura Centralnego UNESCO by mogli przedstawić wytyczne, projekty, inicjatywy i możliwości jakie organizacja planuje dla podniesienia rangi ośrodków historycznych.
4. Biorąc udział w konferencji i tworząc sieć powiązań między sobą Kluby Rotary wpływać będą na uatrakcyjnienie i promocję miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa.
 
Odbyły sie już trzy konferencje, pierwsza w Urbino (2013), kolejne w Stambule (2015) i Florencji (2017). W trakcie ostatniego spotkania uzgodniono, że w dniach 26-28 kwietnia 2019 roku odbędzie się konferencja w Zamościu.
Tematy poprzednich konferencji to:
" UNESCO HISTORIC CITIES, HERITAGE OF PEACE" ,
" SOUNDS AND COLORS OF HISTORIC CITIES" oraz
" WHICH LIGHTING FOR HISTORIC CITIES UNESCO".
Konferencji w roku 2019 towarzyszyć będą międzynarodowe warsztaty dla studentów architektury. Możliwe jest więc zgłoszenie młodzieży z takich wydziałów znanej z kontaktów osobistych czy klubowo-uczelnianych.
Określone w czterech powyższych punktach zadania przyświecają planowanej na 2019 rok konferencji w Zamościu.
Jej tematem będzie:
" SYNERGIA W ARCHITEKTURZE. POSZANOWANIE DZIEDZICTWA W MIASTACH HISTORYCZNYCH LISTY UNESCO".
 
Cele konferencji sformułowane w Urbino w 2013 roku będą realizowane przez RC Zamość Ordynacki poprzez podjęcie niżej wymienionych działań i złożenie zainteresowanym klubom następujących propozycji.
 
W związku z p. 1
O możliwości wzięcia udziału w konferencji zostały poinformowane wszystkie europejskie kluby Rotary istniejące w miastach wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO. Sam fakt zawiadomienia o takiej konferencji to sygnalizacja problemu ważnego dla Rotarian. Kluby zostaną zawiadomione także o jej rezultatach. Takie rozpowszechnienie idei UNESCO wpłynie na pogłębienie świadomości wagi ochrony naszego dziedzictwa w klubach Rotary.
W związku z p. 2
RC Zamość Ordynacki organizuje dla studentów architektury warsztaty , których celem jest:
- stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu wyznaczonego w obrębie zabytkowym,
-koncepcji mającej wpływ na podniesienie walorów miejsca (synergia),
- przekazanie wiedzy ale i wykorzystanie twórczych możliwości młodzieży,
-popularyzacja ochrony zabytków wśród uczestników warsztatów, także wśród obserwujących ich pracę mieszkańców miasta,
- przekazanie informacji o rezultatach warsztatów osobom decydującym o kształcie miasta tj. Radzie Miasta i Prezydentowi.
 
RC Zamość Ordynacki zaprasza Kluby do delegowania studentów architektury z zaprzyjaźnionych uczelni w 2019 roku lub też zachęca do przygotowanie takich warsztatów na swoim terenie. Warsztaty w Zamościu planowane są w trakcie trwania konferencji to jest 26-28.04.2019 roku.
RC Zamość Ordynacki sugeruje także Klubom zapraszanie jako guest speaker profesjonalistów zajmujących się tkanką miejską - architektów, urbanistów, geografów, psychologów czy socjologów miasta.
W związku z p. 3
RC Zamość Ordynacki zaprosi polskich ekspertów UNESCO by w trakcie konferencji przedstawili problemy miast historycznych, sposoby ich rozwiązywania i najważniejsze idee jakimi kieruje się UNESCO w obliczu nowych zagrożeń rozwijającego się Świata.
W związku z p. 4
Sam fakt spotkania Klubów różnych miast to możliwość wymiany doświadczeń i rozpoczęcia współpracy w wielu rotariańskich dziedzinach. Dlatego część konferencji będzie poświęcona na prezentacje Klubów. Prosimy je więc o przygotowanie informacji
- o swoich działaniach związanych z ochroną zabytków lub
- o ciekawych pomysłach i realizacjach urbanistycznych czy architektonicznych jakie miały miejsce w ich miastach.
Taka giełda idei i pomysłów jest zawsze inspirującą, a przedstawione przykłady mogą być twórczo wykorzystane w innych miejscach i okolicznościach. Mogą też być przedmiotem publikacji jaka ukaże się po konferencji by spopularyzować ideę ochrony i sposoby wpływania na podniesienie walorów miejsc zabytkowych.
Niezależnie od celu samej konferencji chcemy też traktować ją jako spotkanie wielu Rotarian z możliwością nawiązywanie kontaktów osobistych i międzyklubowych. To zawsze jest wielką wartością międzynarodowych spotkań rotariańskich. Będziemy mieli przecież licznych gości z europejskich miast wpisanych na listę UNESCO z Włoch, Bułgarii, Turcji, Ukrainy, Grecji, Rosji, Litwy, Niemiec, Francji, Norwegii, Szwecji, a także z USA i Izraela.
Prosimy traktować ten list jako wstępną informację o konferencji dla Rotarian i o warsztatach dla studentów. Prosimy też ponownie o przekazanie naszych planów wszystkim członkom klubu, a każda informacja o akceptacji idei spotkań czy o zupełnie wstępnej deklaracji przyjazdu Rotarian czy studentów będzie mile widziana.
 
Dziękujemy za życzliwość i pomoc.
Z rotariańskim pozdrowieniem
zespół organizacyjny Konferencji :
Jan Wrana, dr hab. inż. arch. prof. nadzw.PL
Artur Suski, prezydent RC Zamość Ordynacki
Anna Kaczmarczyk, V-ce prezydent Klubu
Włodzimierz Bentkowski, członek Klubu
RC Zamość Ordynacki
zamoscordynacki@rotary.org.pl
tel. 604 661 041 Anna Kaczmarczyk
tel. 605 141 899 Włodek Bentkowski
 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl