ROTARY INTERNATIONAL TRAINING CENTRE

 

Szanowni rotarianie,

W dniu 15 marca 2015 roku Klub nasz RC Wrocław-Panorama Rotary International Dystrykt 2230 Polska, Białoruś, Ukraina, wraz z RC Berlin Brücke der Einheit  Rotary International  Dystrykt 1940 Niemcy, powołali do życia:

 „Rotary International Training Centre (RITC)  Sława - Polska

Rotariańskie Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe
przy Fundacji Jezioro Sławskie –Sławski Klub Żeglarski – Sława „

  Partnerami przedsięwzięcia została :

- Federacja Szkół Żeglarskich ISSA ,
- Flota Giżycko – Polska - International Yachting Fellowship of Rotarians - (IYFR).

Patronat honorowy w momencie powołania do życia  RITC przyjął:

- Komandor Światowej Floty Rotary – Sergio Santini, 2013-2015
- Burmistrz Miasta Sława - Cezary Sadrakuła,

oraz następnie;

- Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Białoruś Ukraina - Barbara Pawlisz ,
- Gubernator Dystryktu 1940 Niemcy – Gerhard Lintner,
- Komandor Światowej Floty Rotary –Jesus (Jun) Avecilla (Philipinen) 2015-2017,

- Komandor Rufowy Światowej Floty Rotary Robert Burns ( Bob ) ( Scotland ) 2013 – 2017.

Celem zawartej  umowy jest popieranie i organizowanie wszechstronnego rozwoju społeczności, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, sportowej, żeglarskiej i rehabilitacyjnej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i światowej, oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy i Świata  poprzez wspólne działania.

Do głównych celów Rotariańskiego Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego będą podejmowane działania pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, integracji, wymiany młodzieżowej,  w szczególności żeglarstwa, oraz  organizowanie aktywnego wypoczynku i szkolenia dla dzieci, młodzieży i  dorosłych realizowane poprzez:

Realizowane kursy żeglarskie zakończone będą egzaminami i wydawane będą międzynarodowe dokumenty ISSA potwierdzające uzyskanie patentów odpowiednich stopni.

W imieniu organizatorów RC Wrocław-Panorama i RC Berlin Brücke der Einheit zwracamy się z prośbą do przyłączenia się do realizacji Global Grantu, lub wsparcie naszej inicjatywy wpłatą na jedno z naszych kont bankowych.

Bank BGŻ    -    BIG SWIFT CODE: GOPZPLPW

PL  70 2030 0045 1110 0000 0299 7600   ----- konto prowadzone w złotych PLN

PL  02 2030 0045 3110 0000 0034 4620  -----  konto prowadzone w dolarach  $

PL  23 2030 0045 3110 0000 0034 4630  ------ konto prowadzone w Euro   €

Głównym celem jest:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności dla zachowania zdrowia człowieka, kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowość i poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, rekreacyjnych  i integracyjnych,
 2. planowanie i organizowanie  życia sportowego – żeglarskiego, rekreacyjnego, integracyjnego,  w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców,  sympatyków, darczyńców, członków Klubu, współtwórców – Partnerów RITC Sława, jak również przez organizacje Rotary na całym świecie,
 3. angażowania wszystkich członków Klubu, sympatyków i darczyńców,  Partnerów RITC Sława  do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i rozwoju i zainteresowań sportowych,
 4. uczestniczenie w imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim w zakresie działań statutowych Klubu, jak również w porozumieniu z Partnerami RITC Sława,
 5. organizowanie imprez zewnętrznych i wewnętrznych, oraz zajęć sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych  dla  dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także zapobiegania patologiom społecznym,
 6. organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i integracyjnej  ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 7. współudział wszystkich Partnerów w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego, żeglarskiego i innego który jest w posiadaniu Klubu,
 8. prowadzenie naboru wśród dzieci szkól podstawowych, ponadpodstawowych, wyższych i osób dorosłych, selekcji i szkolenia sportowego w zakresie żeglarstwa  przygotowującego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, jak również uczestnictwo w tych  imprezach sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, oraz coroczne ogłaszanie naboru młodzieży na światowej liście Rotary International w ramach Rotary Youth Exchange (RYE) w szczególności   rotariańskiej wymiany krótkoterminowej (Short Term - ST),
 9. w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży w oparciu o rotariańskie kontakty partnerów RC Wrocław Panorama i RC Berlin Brücke der Einheit, 
 10. aktywne propagowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć i szkoleń żeglarskich, sportowych i rehabilitacyjnych, jak również  organizowanie dla tej młodzieży zajęć w tym zakresie,
 11. przygotowanie i doskonalenie kadry instruktorsko–trenerskiej dla potrzeb organizowania zajęć zawodów oraz imprez sportowych,
 12. organizowanie szkoleń, obozów, treningów  w zakresie  tematyki żeglarskiej, sportowej, rehabilitacyjnej i innych związanych z celami Fundacji, jak również przeprowadzanie stosownych egzaminów w tym zakresie i wydawanie stosownych dokumentów kwalifikacyjnych do których  wydawania Fundacja będzie posiadała uprawnienia,  między innymi przyznanymi  przez Partnera - International Sailing Schools Association - Federacja Szkół Żeglarskich ISSA,
 13. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczelności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej poprzez popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 14. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej.

 Z Rotariańskim pozdrowieniem.

       Prezydent Klubu

Prof. Barbara Gronostajska


Pobierz informacje dotyczące Global Grantu (proszę czekać)

 

          

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl